Woning Verkoop Fotografie (Hierna te noemen WVF)
Amersfoortsestraatweg 113
1251 AV Laren (NH)
Info@woningverkoopfotografie.nl
www.woningverkoopfotografie.nl
KVK: 56603975 handelend onder Eric Boeren Fotografie

Artikel 1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
WVF: Woning Verkoop Fotografie
De opdrachtnemer: WVF
De wederpartij: De opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WVF en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beeindigen van een overeenkomst, tenwij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. De opdrachtgever wordt geacht bij het verstrekken van opdrachten kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, waarvan slechts kan worden afgeweken na schriftelijke toestemming.

Artikel 3. Offertes

 1. De door WVF gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. WVF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. WVF heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Alle opgaven van WVF van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen worden met zorg gedaan. WVF kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. WVF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. WVF maakt hierbij gebruik van eigen gecontracteerde freelance fotografen die ook zelfstandig actief zijn.
 2. WVF heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Werkzaamheden binnen een straal van 25 km, gerekend vanaf postcode 1251AV te Laren, vallen binnen de op de site aangegeven pakketprijzen. Bij werkzaamheden buiten een straal van 25km komen de aanvullende kosten van vervoer, reis- en eventuele verblijfkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van vergeefse reizen worden eveneens in rekening gebracht voor de gehele reisafstand.
 4. Als kilometervergoeding wordt een bedrag van € 0,35 per kilometer berekend.
 5. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn. Dit geldt niet voor eventuele luchtfotografie, waarvan de verantwoordelijkheid volledig bij WVF ligt.
 6. Al het gefotografeerde / opgenomen en bewerkte materiaal wordt na oplevering gedurende 2 maanden bewaard in het archief van WVF. Daarna wordt alleen nog het reeds aan opdrachtgever verstrekte materiaal voor de duur van 1 jaar bewaard. De opdrachtgever heeft niet het recht over dit niet-verstrekte materiaal te beschikken en het eigendomsrecht blijft van WVF, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij diefstal, vermissing, brand of enige andere vorm van verlies na oplevering van het overeengekomen materiaal kan WVF niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5. Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  • a) de opdrachtgever het werk mondeling danwel schriftelijk heeft goedgekeurd;
  • b) het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  • c) WVF schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en dat opdrachtgever niet binnen 14 dagen mondeling danwel schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  • d) opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 14 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgaaf van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan WVF.
 3. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij WVF in gelegenheid stellen het werk opnieuw te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daar opnieuw op van toepassing.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien een gewenste wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal WVF de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door WVF slechts worden uitgevoerd na apart offerte van meerkosten die door opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan WVF is geretourneerd.
 3. In afwijking van lid 1 zal WVF geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Annulering geplande werkdagen

 1. Geplande foto- en videoshoots kunnen zonder consequenties worden verplaatst c.q. geannuleerd mits tenminste rekening wordt gehouden met een termijn van meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht, dat wil zeggen, voor aanvang van de reistijd. Vindt de annulering plaats na deze termijn, dan geldt:
  • a) bij annulering minder dan 48 uur van te voren wordt 50% van het anders te betalen factuurbedrag in rekening gebracht. Verplaatsing is kosteloos.
  • b) bij annulering minder dan 24 uur van te voren wordt 75% van het anders te betalen factuurbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing wordt 25% van het anders te betalen factuurbedrag in rekening gebracht.
  • c) bij verplaatsing c.q. annulering op de dag zelf wordt 100% van het anders te betalen factuurbedrag in rekening gebracht.

Artikel 8. Intellectueel eigendom en Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij WVF.
 2. Elk gebruik van het opgeleverde werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van WVF.
 3. Alle door WVF verstrekte stukken, zoals dvd’s, cd’s, video’s, foto’s, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WVF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, anders dan waarvoor deze bedoeld zijn.
 4. Alle geleverde materialen blijven eigendom van WVF totdat de daarvoor verschuldigde prijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan.
 5. WVF behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. WVF behoudt zich het recht om geleverd en overig niet verstrekt fotomateriaal voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken, zoals plaatsing op de website en social media.

Artikel 9. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na oplevering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan WVF te worden medegedeeld. WVF heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor opdrachtgever zou leiden.

Artikel 10. Factuur en betaling

 1. Betaling dient te geschieden direct na ontvangst van het in lage resolutie en met logo voorziene beeldmateriaal of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Levering van definitieve fotomateriaal zonder logo vindt plaats na volledige betaling van de factuur.
 2. Indien WVF het verschuldigde bedrag niet binnen de in 10.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die WVF ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van WVF nog niet heeft voldaan.
 5. Betaling dient plaats te vinden op een door WVF aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 6. Indien de opdrachtgever in verzuim is en niet heeft voldaan aan de gestelde betalingsverplichting van 14 dagen, heeft WVF het recht de overeenkomst per direct eenzijdig te ontbinden. De opdrachtgever is desondanks alsnog verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen.
 7. Eventuele verpakkings- en afleveringskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 
Indien WVF aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van WVF, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WVF beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, te weten het gedeelte dat betrekking heeft op het honorarium. Het honorarium betreft de beloning voor (geestes)arbeid met uitzondering overige gemaakte kosten zoals van apparatuurhuur, reiskosten, etc.
 3. WVF is voorts niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de opdrachtgever, van personeelsleden van de opdrachtgever, van door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door de opdrachtgever toegelaten publiek, noch voor tenietgaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheid en soortgelijke omstandigheden, uit, respectievelijk in, onroerende zaken of reportagewagens, een en ander behoudens opzet of grove schuld van WVF.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WVF of haar ondergeschikten.
 5. WVF is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WVF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen of ziekte bij WVF of derden worden daaronder begrepen.
 2. WVF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WVF haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WVF opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WVF niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien WVF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van WVF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WVF het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen WVF en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van WVF, te weten https://woningverkoopfotografie.nl.
 2. Van toepassing zijn in de eerste plaats de voorwaarden zoals getekend bij tot stand komen van de overeenkomst ofwel indien niet getekend zoals de voorwaarden zijn meegestuurd met de offerte en staan op de website van WVF.

Deze Algemene Voorwaarden omvatten 16 artikelen en 3 pagina’s.

Woning Verkoop Fotografie
Amersfoortsestraatweg 113
1251AV Laren
© Woning Verkoop Fotografie
April 2017

Delen: